بازدیدها

برگزاری تورهای بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ در جهت آشنایی افراد با واحدها و همچنین ایجاد فضایی در جهت انتقال دانش و تجربه و همچنین آشنایی با نیازهای فناورانه واحدها، از جمله اقداماتی است که با هدف توسعه زیست بوم کارآفرینی نوآورانه استان همدان توسط پارک علم و فناوری همدان اجرا می‌گردد.