نشست‌های تخصصی، جشنواره‌ها و همایش‌ها

برگزاری منظم رویدادهای کارآفرینی همچون  بازار تبادل فناوری، جشنواره انتخاب فناور برتر، نشست های انتقال دانش و تجربه و همایش شرکت های دانش بنیان از جمله اقداماتی است که با هدف توسعه زیست بوم کارآفرینی نوآورانه استان همدان توسط پارک علم و فناوری همدان اجرا می گردد.