نمایشگاه ها

در راستای تجاری سازی و حمایت از واحدهای فناور، پارک علم و فناوری همدان اقدامات لازم جهت حضور واحدهای فناور در نمایشگاه های تجاری در حوزه بازاریابی به واحدهای فناور را انجام می نماید.