ثبت نام جهت حضور در رویداد ملی ایده پارک همدان ۲۰۱۸ به عنوان تماشاچی