دورهمی واحدهای فناور پارک علم و فناوری همدان

مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
محل برگزاری: سالن همایشات دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان همدان